چهار اصل مکالمه گرایس

https://cgnition.com/grices-maxims/

اصل‌های مکالمه گرایس
اصلِ کمیت
اصلِ کیفیت
اصل ارتباط
اصل منش
اصل منش: مرموز نباش
اصل منش: با ابهام حرف نزن
اصل منش: کوتاه بگو
اصل منش: مرتب بگو
جایزه: اصل ادبِ لکاف
اصل ادب: تحمیل نکن.
اصل ادب: حس خوبی در شنونده ایجاد کن.
اصل ادب: به شنونده حق انتخاب بده.

چرا باید از قوانین گرایس استفاده کنیم؟

من به به سیاستبازان ارشد کشور این اصول را توصیه می کنم نه برای اینکه دینشان حفظ شود نه برای اینکه بیش از این ابرویشان هدر نشود ؟

 نگاه کنید به ؟

گفتگو جنجالی مسعود کیمیایی با حسین دهباشی درتاریخ آنلاین

Published by

baidia

با سلام-بهمنی هستم سال 1340 فراز ونشیب زیادی را تا اینجا طی کرده ام ؟بیش از 10 سال است که دیگر خط وربطی با دستگاه حضور وغیاب دولتی ندارم ؟دغدغه من مردم هستند ؟ مردمانی از جنس ضعف وندیده شدن ؟ گرفتار توهم مردمسالاری دیمی هستم ؟ انهایی که به هربهانه ای هر 4 سال یکبار مردم را به صف می کنند وبعدش هم خداحافظ تا 4 سال دیگر ؟ انتخابات شوراهای شهر را به دلیل شخصی چند دوره است که تحریم کرده ام ؟چون می دانم نتیجه ای ندارد ؟ با جناح های مرسوم قدرت سیاسی مشکل دارم ؟ اینها بیشتر بدنبال طمع ورزی های خودشان هستند ؟ اعتقاد شخصی من این است که ما یک سیستم حکومتی واگرا داریم و نتیجه این واگرایی ها چیزی جز همین دستاوردهای خودنابود سازی نیست ؟و قس علی هذا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s